به نام ایزد یکتا

نام ونام خانوادگی :                                        آموزشگاه : فاطمه زهرا                    شهرستان سوادکوه

امتحان علوم تجربی -  پایه اول راهنمایی                                                                تاریخ : 17 / 10 / 88

امام علی ( ع ) : نماز سرچشمه پاکی هاست .                                                     مدت زمان : 75دقیقه

ردیف

                                                           شرح سوال

بارم

 

1

 

جملات صحیح وغلط را مشخص کنید.                                         

الف-   وقتی دماپا گرم شود ، مس بیشتر از آهن منبسط می شود .ص  غ      

ب- واحد اندازه گیری وزن جسم  نیوتون است وبا دستگاه نیروسنج  اندازه گیری می شود. ص   غ

 ج - هر چه از سطح زمین دور شویم ، نیروی کشش زمین بر روی اجسام بیشتر می شود . صغ  

 

25/0

25/0

25/0

 

2

 

 

جای خالی را با کلمات علمی مناسب پر کنید.

الف-  انجماد آب در فریزر یک تغییر ----------  ( گرما گیر – گرماده ) است .

ب- انحلال پذیری شکر بر اثر -----------  دما زیاد می شود.( کاهش – افزایش )

ج – باتری خورشیدی انرزی نورانی  را به انرژی ---------- تبدیل می کند . ( الکتریکی – شیمیایی )

 

25/0

25/0

25/0

 

 

3

 

 

 

 

 

جواب صحیح را ضربدر بزنید.

الف- - تشكيل بلورهاي برف در زمستان بر اساس كدام پديده ي فيزيكي اتفاق مي افتد؟
الف) تبخير        ب) ميعان        ج) چگالش        د) تصعيد

ب- کدامیک از موارد زیر از  جمله ویژگیهای فلز ها است ؟

۱- ظاهری مات و غیر شفاف دارند  2- جریان برق وگرما را عبور می دهند 

   ۳- بر اثر ضربه خرد می شوند      4- می شکنند 

ج- کدامیک از مواد زیر نقطه ذوب معین دارد ؟

1-  شیشه       - پلاستیک     -  قیر               - یخ 

 

 

25/ .

 

25/ .

 

 

25/ .

4

پاسخ کوتاه دهید .

الف-  به نطر دموکریت ماده از ذره های بسیار کوچک ساخته شده است . او این ذرات را چه نامید ؟ -----------

ب- به مخلوط دو یا چند فلز چه می گویند؟ -------------

ج- نیرویی که مانع ادامه حرکت جسم می شود چه نام دارد؟  ------------

 

25/0

25/0

25/0

5

 

- در جمله هاي زير دو غلط علمي وجود دارد غلط ها را پيدا كرده و صحيح آنها را بنويسيد.
«برطبق نظريه ي مولكولي با افزايش جنبش مولكول ها، برخورد مولكول ها با هم كم تر  شده در نتيجه مولكول ها از هم دور مي شوند. با دور شدن مولكول ها از هم فضاهاي خالي نيز كم تر مي شود. بنابراين حجم ماده افزايش مي يابد.»

 

5/0

6

هر یک از مثال های زیر چه صورت انرژی دارد؟

الف- نفت (                    )      ب- سنگی که از بالای کوه می غلتد(                                )

5/0

 7

در هر یک از مواد زیر عنصر وترکیب را مشخص کنید.

الف- آب مقطر (                 )        ب- گوگرد (                     )           ج- شکر (                      )

75/0

  8     

هر یک از موارد زیر انرﮊی جنبشی دارد یا ذخیره شده ؟

    الف-  آبشار  (                           )                                        ب-  وزنه آویخته شده (                           )

    ج- انرژی شیمیایی (                      )                                      د-  انرﮊی صوتی  (                              )

 

   1

  9

اجزای مخلوط های زیر را به چه روشی می توان از هم جدا کرد   ( سر ریز کردن – تبلور  -  تقطیر – صاف کردن  )

   الف- الک کردن نعناع (                           )                             ب- مخلوط روغن در ﺁب(                           )

    ج-  محلول ﺁب نمک (                           )                              د – محلول الکل در ﺁب (                         )

 

   1

10

در هر یک از مثالهای زیر نوع نیرو را مشخص کنید. با فلش به هم وصل کنید .

   الف-  یک  گردو از درخت می افتد .          1- نیروی الکتریکی

    ب-  کتابی روی میز قرار دارد  .               2- نیروی مغناطیسی

   ج-  باد کنکی را به پارچه مالش می دهیم ،به دیوار می چسبد .      3- نیروی گرانش

  د-  عقربه قطب نما که شمال و جنوب کره زمین را نشان می دهد .    4- نیروی تکیه گاه

 

 

   1

  11

الف – یک محلول جامد در مایع مثال بزنید که مانع فاسد شدن پنیر می شود . (                                           )

 ب- یک محلول گاز در مایع مثال بزنید که برای زنده ماندن ماهی ها لازم است .  (                                         )

   1

12

 - در شكل زير در يك ظرف آب سرد و در ديگري آب گرم است. آيا شما مي توانيد حدس بزنيد كدام شكل محتوي آب گرم است؟ دليل خود را توضيح دهيد.

 

 

   1

 13

الف- محدوده دما در  دماسنج پزشکی بین                 تا                  درجه سانتی گراد می باشد .

  ب-  چرا دماسنج پزشکی را قبل از استفاده ضد عفونی می کنند ؟

  1

 14

در روزهاي سرد زمستان وقتي كسي از بيرون به داخل اتاق مي آيد بر روي عينك او قطرات آب تشكيل مي شود. علت اين پديده چيست؟شرح دهيد.

  1

  15

ﺁزمایشی طراحی کنید که نشان دهد وجود یک نا خالصی مانند نمک در ﺁب بر روی نقطه انجماد ﺁن چه تا ثیری دارد؟

 

   1                           

  16

هر یک از مفاهیم سمت راست را به قسمت درست ﺁن در سمت چپ  با فلش وصل نمایید.

 الف- نیروی گرانشی  که از طرف زمین به جسم وارد می شود       الف -  جرم

 ب- دستگاهی که دما را بر اساس اختلاف انبساط فلزات  تنظیم  می کند        ب-  حلال

  ج- مقدار ماده یک جسم را می گویند .                    ج -  وزن

   د-  مایعی که ماده ای را در خود حل می کند               د-  دما پا

 

 

   1

17

فاطمه در ﺁزمایشگاه علوم مقداری براده ﺁهن و خاک اره  را با هم مخلوط می کند .

الف- مخلوط حاصل همگن است یا نا همگن ؟ یک دلیل بیاورید .  (  5/0 )

 

ب‌-  به نظر شما فاطمه چگونه براده ﺁهن را از خا ک اره  جدا کند؟  چرا ؟ ( 75/0)

 

 

 

 

    25/1

               نمره کتبی   20 =  نمره آزمایش  5   +   نمره کتبی  15                                       موفق باشید  . خلیلی

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 1:35  توسط خلیلی  |